News 最新消息
News 最新消息
2019-12-31  雲林虎尾19.8kW 躉售案場掛表完成
2019-12-31  台中市27kW 自用型不躉售案場併聯送電
2019-12-12  苗栗西湖 34.65kW 併聯掛表
2019-11-28  太陽能躉購電價 民團籲100瓩以下勿調降
2019-10-28  新竹市 19.8kW 併聯掛表。
2019-05-02  苗栗公館 新建廠房建置太陽能發電 56.42kW 完工掛表
2019-01-03  苑裡15.6kW 完工掛表
2019-01-24  沙鹿11.7kw 完工掛表
1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7
1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7